Управни одбор има девет чланова, укључујући и председника – по три представника из реда запослених у установи, родитеља, односно других законских заступника и три представника на предлог јединице локалне самоуправе.

   Педагошки колегијум чине: директор ПУ, стручни сарадници и координатори стручних тимова, председник стручног актива за развојно плнирање, председник актива васпитача и председник актива медицинских сестри- васпитача. Педагошки колегијум разматра питања од значаја за функционисање установе и остваривање делатности.

   Васпитно-образовно веће чине медицинске сестре-васпитачи, васпитачи, стручни сарадници и сарадници. Радом већа координира директор Установе.

   Стручни актив медицинских сестара-васпитача чине све медицинске сестре-васпитачи у установи. Циљ актива је професионално напредовање и стално стручно усавршавање медицинских сестара-васпитача.

   Стручни актив васпитача Чине сви васпитачи у установи. Циљ актива је професионално напредовање и стално стручно усавршавање васпитача.

   Стручни актив за развојно планирање чине представници стручних сарадника, васпитача, и медицинских сестара, локалне самоуправе и Савета родитеља, председник актива васпитача и председник актива медицинских сестри-васпитача. Стручни актив за развојно планирање ради према свом плану и програму са основним циљем да се прати и евалуира реализација постављених развојних задатака и циљева на унапређењу квалитета установе. Бави се развијањем мисије и визије које покрећу развој установе, првенствено стављајући акценат на приоритете постављене Развојним планом.

   Тим за извршење појединих задатака- тим чине васпитачи, медицинске сестр-васпитачи,стрчни сарадници-психолог,педагог и директор. Тим се активира када постоји потреба за реализацијом одређених активности које се организују у Установи, а везане су за активности Установе.

   Тим за инклузивно васпитање и образовање чине стручни сарадници, васпитачи и педагошки асистент. Програм инклузивног образовања у нашој Установи има за циљ да дугорочно унапреди рад са децом тако што негује приступ орјентисаности на дете, прихватање различитости и право све деце да се развијају, уче и напредују. Тим тежи изградњи, не само толеранције, већ и стварног уважавања индивидуалних, друштвених, културно-специфичних и других разлика.

   Тим за заштиту од дискриминације, насиља, злостављања и занемаривања планира, организује и стара се о спровођењу мера и активности у установи на превенцији дискриминаторног понашања и насиља самостално и у сарадњи са другим тимовима. Стални састав тима чинечине директор Установе, представник центра за социјални рад, представник Полицијске управе, представник родитеља, представник локалне самоуправе, представник Здравственог центра и шест запослених из свих вртића предсколске Установе које именује директор.

   Тим за самовредновање  Самовредновање квалитета рада установе је процена коју спроводи установа на основу стандарда и показатеља квалитета рада установе, прописаних Правилником. То је континуирани процес који се спроводи систематски и транспарентно унутар установе.

   Тим приправника и ментора

 Тим приправника и ментора чине приправници, ментори, сручни сарадници и директор.

Тим обавља следеће послове:

- упознаје приправнике са организацијом рада и управљањем у Установи;

- упознаје са пословима и радним операцијама које приправник траба да зна;

- пружа методичке и дидактичке помоћи лицима који су први пут засновали радни однос у Устабнови.

- пружа помпћ у савладавању програма за стицање лиценце.

   Тим за обезбеђивање квалитета и развој установе чине по један представник васпитача и медицинских сестара – васпитача из сваког вртића и стручни сарадник. У раду тима учествује и директор Установе.

Стручни тим за обезбеђивање квалитета и развој Установе реализује следеће послове:

- планира мере за унапређивање рада установе.

- подноси извештај о раду тима

- врши друге послове предвиђене планом и програмом рада установе.

   Тим за професионални развој

Тим за професионални развој  чине по један представник васпитача и медицинских сестара – васпитача из сваког вртића и стручни сарадници.

Стручни Тим за професионални развој установе реализује следеће послове:

- планира и спроводи професионални развој и напредовање запослених;

- подноси извештај о раду тима.

   Тим етичко понашање

 Тим за етичко понашање чине директор Установе, стручни сарадници и координатори вртића.

У ситуацијама у којима међуљудски односи и односи са корисницима и пословним странкама нарушавају функционисање колектива и Установе, у циљу истине и оздрављења међуљудских односа, настале ситуације разматра Тим за етичко понашање. Тим је дужан да поштује правила пословне тајне.

   Tим за маркетинг установе

 састав тима чине: директор, стручни сарадник-педагог и психолог и секретар установе, васпитачи и медицинске сестре-васпитачи.

- Израда сајта

- Израда часописа

- сарадња и размена информација са медијима

Контакт подаци

Адреса: Капларова 6,

Званични меил установе: 
pubajkaknjazevac@gmail.com

Вртић „ Црвенкапа“

019 731-425

Вртић „ Наша радост“

019 732- 998

Вртић „ Снежана“

019 733 - 114

Вртић „ Колибри“ Минићево

019 769- 412

Стручни сарадник Психолог:

+381 64 8856 623

Стручни сарадник Педагог: 

+381 64 8856 611

Директор ПУ Бајка: Тијана Стојановић

тел/факс: 019/731-408, 731-425 централа 22,

+381 69/2112182

Помоћник директора: Драган Ђорђевић

тел: 019/731-425,

+381 64/8856616;

Рачуноводство:

тел: 019/731-425

Шеф рачуноводства: Звездан Миленковић,

Благајник: Марин Пујић,

Контиста: Драгана Мишић

Правна служба: Алекса Јовчић

 

Психолог: Невена Ранђеловић

Педагог: Јасмина Крстић

 

Колективни уговор

Правилник о набавкама 

План јавних набавки 

План јавних набавки са изменама 

План јавних набавки са изменама 10-2022 

План јавних набавки 01-2023 

Пријава преко портала еУправа

Пријава преко портала еУправа